Addiktológiai konzultáns

 DE EK Társadalomtudományi Intézet

 • Intézetvezető: Rusinné Dr. habil Fedor Anita fősikolai tanár,                                                                                 általános és tudományos dékánhelyettes
 • Szakfelelős: 
 • Szakmai tanácsadó: Dr. Erdélyi Ágnes

Információ

 • Intézeti kapcsolattartó:

  • Kőműves Zsuzsanna mesteroktató, 
  • Kósa Szilvia oktatásszervező 42/523-066

A képzés fontosabb adatai:

 • A képzés formája: levelező (részidős) képzés 3 szemeszter 3x30 kredit,
 • havonta egy hét konzultációs elfoglaltság
 • A képzés költsége: költségtérítéses, 3000 HUF/kredit: 3x90.000 HUF
 • A képzési terület: orvosi és egészségtudományi terület
 • képzési ág: egészségtudomány

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele az alábbi képzési területek valamelyikén szerzett oklevél:

 • Orvos és egészségtudomány
 • Bölcsészettudomány
 • Társadalomtudomány
 • Jogi és igazgatási
 • Művészet
 • Pedagógusképzés
 • Sporttudomány
 • Nemzetvédelmi és katonai
 • Hitéleti

A képzés célja

A szociális, egészségügyi és közoktatási rendszerben dolgozó szakemberek felkészítése a szenvedélybetegségek megelőzésében, kezelésében és rehabilitációjában való szerepvállalásra azokban a tevékenységi körökben, ami nem igényel orvosi, pszichológusi kompetenciát.
 
Az addiktológiai konzultáns feladatai között szerepel a kliens támogatása a szenvedélyállapottal és -betegséggel kapcsolatos döntések meghozatalában, orvosi, szakpszichológusi beavatkozást nem igénylő diagnosztikai, beavatkozási, veszteségkezelési teendők ellátása, továbbá megfelelő információ nyújtása a kliensek problémájával kapcsolatban. Képes követni a szenvedélybeteg állapotát és a kezelés folyamatát, következményeit, szükség esetén orvosi, szakpszichológusi kezelésre irányítani a klienseket.
A rehabilitációs munka során alkalmazza a közösségi ellátás, közösségi rehabilitáció eszközeit, felkészült az ártalomcsökkentő programok működésében való szerepvállalásra.
 

A képzés során megszerezhető ismeretek és kompetenciák

 • Az addiktológia orvosi és pszichológiai alapismeretei.
 • Az egészségügyi és szociális ellátóredszer, valamit a pszichoaktív szerek fogyasztásával kapcsolatos jogi ismeretek.
 • A tanácsadás elmélete és módszerei, pszichoterápiás irányzatok ismerete.
 • Az addiktív viselkedéssel kapcsolatos szociokulturális szempontok és családdinamikai jelenségek ismerete.
 • A kommunikáció és a rendszerszemlélet alkalmazása a kezelési folyamat felépítése során.
 • Korszerű infokommunikációs eszközök és módszerek alkalmazása az adatkezelés és a közlés hatékonyságának növelése érdekében.
 • Interprofesszionális együttműködés kezdeményezése és gyakorlása a társszakmák, társintézmények, és a szociális, egészségügyi, közoktatási, valamint felsőoktatási szektor között a szenvedélybetegek ellátásának a hatékonysága érdekében.
 • A szakmai hatékonyság és az önrefelktív tudatosság lehetővé teszi számára a szenvedélybetegekkel való kapcsolatfelvétel, kezelési folyamat, rehabilitáció elsajátított módszertanának alkalmazását egy szakmai team egyenragú tagjaként.
 • A személyes, egyéni segítő folyamatok tervezése és támogatása mellett képes csoportos és közösségi szinten is folyamatok működtetésére, valamit a komplex társadalmi stratégiák kidolgozásában, megvalósításában való részvételre.

Az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban

A feladatok elvégzéséhez szükséges ismeretek, kompetenciák, készségek birtokában a szakképzettséget konkrét környezetben, tevékenységrendszerben is begyakorolják, így tapasztalatot szereznek az addiktológiai ismeretek széleskörű alkalmazására az ellátóredszerben:

 • addiktológiai, alkohológiai és pszichiátriai osztályokon,   
 • pszichiátriai és alkohológiai, illetve TÁMASZ Szakambulanciákon, belgyógyászati osztályokon,
 • háziorvos munkatársaként az alapellátásban,
 • a szociális szférában: családsegítő – és gyermekjóléti szolgálatokban, nevelési tanácsadókban, hajléktalan és munkanélküli ellátásban, szenvedélybetegek közösségi és nappali ellátásaiban, alacsonyküszöbű programokban, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményeiben,
 • igazságüggyel összefüggő szolgálatoknál,
 • az elsődleges prevenció területén: iskolákban, gyermek és ifjúsági programokban, népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálatban, az önkormányzatok munkatársaként,
 • a relapszus prevencióban: speciális bent-fekvéses vagy ambuláns programokban, rehabilitációs otthonokban.

A képzés formája: levelező (részidős) képzés – 3 szemeszter
A hallgatók összesen 491 óra képzésen vesznek részt, amiből 195 óra elmélet és 296 óra gyakorlat, ebből 120 óra terepgyakorlat.

A képzés költsége:
A képzés költségtérítéses. A kreditarányos képzési költség 3000 Ft/kredit, félévi költségtérítési díj: 90.000Ft/30 kredit.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

 • A) Alapozó modul (biopolitika és prevenció, jogi ismeretek, rendszerelmélet): 12 kredit
 • B) Szaktárgyi modul (családi konzultáció, addiktológiai pszichológia, addiktológia, terápia és rehabilitáció, konzultáció elmélete és gyakorlata, önismeret, kutatásmódszertan): 45 kredit
 • C) Választható modul (családi diszfunkciók és kémiai szerhasználat, munkaholizmus/munkafüggőség, intézménymenedzsment, kockázati magatartások, önsegítő közösségek, 12 lépéses programok és terápiás rezsimek, intravénás droghasználat, multikulturális társadalom, szociálantropológia, ifjúságszociológia):12 kredit
 • D) Szakmai gyakorlat: 15 kredit
  • A szakdolgozat kreditértéke: 6 kredit
  • Az abszolutórium teljesítéséhez szükséges kreditérték 90 kredit. 

A képzésben résztvevő szakemberek

 • Debreceni Egyetem Egészségügyi KarTársadalomtudományi Intézet
 • A szakfelelős oktató: Dr. Kiss János főiskolai tanár - szakfelelős
 • Szakmai tanácsadó: Dr. Erdélyi Ágnes

 Az „Addiktológiai konzultáns” szakirányú továbbképzésben résztvevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről

Az „Addiktológiai konzultáns” szakirányú továbbképzésben résztvevő külső oktatók

Lehetőséget biztosítunk a továbbképzésen résztvevők számára a gyakorlat teljesítésére a lakóhelyükhöz közel eső intézményekben, amennyiben a kapcsolatfelvételt követően együttműködési megállapodást tudunk kötni az intézménnyel.

Letölthető dokumentumok

Frissítés dátuma: 2020.11.26.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.