Munkaerőpiaci tanácsadó

Szakfelelős:

Intézeti kapcsolattartó:

 • Rusinné Dr. habil Fedor Anita főiskolai tanár, általános és tudományos dékánhelyettes

  • E-mail:
 • Kósa Szilvia intézeti ügyintéző
  • E-mail:

A képzés fontosabb adatai

 • A szakképzettség oklevélben
 • szereplő megnevezése:Munkaerőpiaci tanácsadó
 • A képzés formája: levelező (részidős) képzés 2 szemeszter 2x30 kredit, havonta egy hét konzultációs elfoglaltság
 • A képzés költsége: költségtérítéses, 1500 HUF/kredit: 2x90.000 HUF
 • A képzési terület: társadalomtudományi terület
 • képzési ág: társadalomtudomány

 A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele

közösségi animátor szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik.
A közösségi animátor szakirányú továbbképzésbe bármely képzési területen alapképzésben fokozatot és szakképzettséget szerzettek felvehetők.

A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik képesek az álláskeresők körében átfogó, komplex pszichoszociális segítő, és tanácsadó tevékenységet végezni. Ismerik a munkaügyi szervezetek és szolgáltatások rendszerét és képesek speciális eljárásokkal és módszerekkel segíteni a munkaerőpiacról kiszoruló csoportokat, fejleszteni a célcsoportot segítő hálózatokat az ellátás hatékonyságának javítása érdekében. A képzés fókuszába azon módszerek átadása kerül, melyek a segítők számára a gyakorlatban hatékonyan alkalmazhatók.

 A munkaerőpiaci tanácsadó feladatai

A munkaerőpiaci tanácsadó értelmezi a munkanélküliség társadalmi, gazdasági, jogi, valamint pszichés összefüggéseit, területi, térségi jellemzőit.
Munkája során megérti és felméri a munkanélküliség helyi tényezőit, a helyi társadalomra és az egyének életére gyakorolt hatásait. Adekvát segítő technikákat, tréning módszereket, motivációs technikákat, szituációs gyakorlatokat, interjú módszereteket.
alkalmaz a munkanélküliek segítése során.
A munkaerőpiaci tanácsadó képes a kliens erőforrásainak mérésére, a probléma értelmezésére és segítő együttműködésre a kliens munkaerőpiaci pozíciójának javítása érdekében.
Csoporttechnikákat alkalmaz, programokat állít össze, tematikákat dolgoz ki.
Jártas a helyi szolgáltatások felmérésében, a szolgáltatási hálózat szervezésében, valamint a szolgáltatások fejlesztése érdekében hatékony forrásteremtő munkát végez.
Segíti és erősíti a munkanélküliek önszerveződő és érdekvédelmi tevékenységét, valamint a közösségi alapú gazdasági kezdeményezések helyi megvalósulását.

A képzés során megszerezhető ismeretek és kompetenciák

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek

 • A munkaerőpiaci tanácsadó ismerje
 • A foglalkoztatottságot meghatározó makro, mezo és miko szintű gazdasági folyamatokat, legyen képes mindezeket összefüggésbe hozni a kliensei helyzetével.
 • A foglalkoztatáshoz és munkanélküliséghez kapcsolódó fogalmakat, ezek értelmezési kereteit.
 • Megfelelő rálátással rendelkezzen a foglalkoztatás általános jogi szabályai, a munkanélküliek/álláskeresők ellátásának szabályozása, valamint a célcsoport szociális ellátásának jellemzői tekintetében.
 • Legyen tisztában a munkanélküliség pszicho – szociális és egészségügyi következményeivel, s az eltelt idő függvényében történő negatív változások kialakulásának lehetőségével. Tudja mindezt összefüggésbe hozni a kliens motiváltságával és motiválhatóságával.
 • Ismerje a foglalkoztatásban résztvevő szervezetek (kormányzat, önkormányzat, piaci szektor, szociális gazdaság) feladatát, kompetenciáit.
 • Ismerje a közösségi és hazai foglalkoztatáspolitikai stratégiákat, valamint a megvalósítást segítő szervezet felépítését, működését.A munkanélküliség pszichés jellemzőit, valamint személyiségre gyakorolt káros hatásait.
 • Az egyének, csoportok és közösségek segítésével kapcsolatos módszerek alkalmazásának lehetőségeit, szabályait, valamint módszertani hátterét.
 • A helyi erőforrások felmérésének módszereit, a szolgáltatástervezés technikáit.
 • A segítő munka hátrányos helyzetű térségekben alkalmazható módszereit.
 • A segítő munka végzéséhez szükséges forrásteremtő tevékenységgel kapcsolatos alapvető feladatokat.

Személyes adottságok

A hallgatónak rendelkeznie kell mindazon személyes adottságokkal melyek a segítő munka végzésében személyes hatékonyságát segítik.
Személyes adottságok: empatikus képesség, jó kommunikáció, jó megfigyelő készség, elemző, rendszerező készség, innovatív képesség, kreativitás

Az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban

A szakképzettséget a végzett hallgatók a hátrányos helyzetű térségek szociális szolgáltatásaiban (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, polgármesteri, kistérségi hivatalok, civil szolgáltatók, álláskeresőket támogató szolgáltatások, közösségi központok) munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó szervezeteiben, munkaügyi hivatalokban valamint a mélyszegénységet és munkanélküliséget kezelő programokban, a szociális gazdasághoz tartozó szervezetekben, valamint a szociális szövetkezeteket támogató programokban tudják hatékonyan hasznosítani. A megszerzett tudást azonban a szakemberek a segítő tevékenység minden területén hatékonyan alkalmazhatják pl. adósságkezelő programok mellett, helyi közösségfejlesztő programokban, gyermekszegénység elleni és önsegítő programokban, közösségi ellátásokban, megváltozott munkaképességű ügyfelek segítése során. A képzés során elsajátítható ismeretek hatékonyan hasznosíthatók a szociális alap és szakosított ellátások területén, ahol a napi tevékenység során a munkaerőpiacról kiszorultak segítését, gondozását, támogatását kell végezni. A szakképzettséget eredményesen használhatja az a szakember is aki közösségfejlesztéssel, álláskeresők érdekvédelmi szervezeteinek támogatásával, valamint munkanélküliek családjának támogatásával foglalkozik. A szakképzettséget szerzett szakember hatékonyan tudja segíteni a helyi ellátás és szolgáltatásfejlesztő munkát.
 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek
 

Ismeretkörök Kredit érték
Társadalmi és gazdasági folyamatok hatása a foglalkoztatásra 5
Munkanélküliséggel, foglalkoztatással kapcsolatos ismeretek 10
Tanácsadási és segítő módszerekkel kapcsolatos ismeretek 10
Szegénységben élők helyzetével kapcsolatos ismeretek, szegénységben élők segítése során alkalmazott gyakorlati módszerek 10
Helyi szükséglet és erőforrás felmérés ismeretei 5
Közösségi alapokon szerveződő foglalkoztatás segítésével kapcsolatos ismeretek 5
Projekttervezéssel, kivitelezéssel kapcsolatos ismeretek 5
Ismeretek integrációját szolgáló modul (szakdolgozat) 10
Összesen 60

Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit.

Az oktatás módszerei

 •  Előadások

  • A tantermi előadások a tématerületek elméleti hátterének megalapozását szolgálják.
 •  E-learning módszerek alkalmazása tutori vezetés mellett
  • A képzés előkészítő szakaszában pályázati program keretében kidolgozásra került e-learning oktatási rendszer a MOODLE nyílt forráskódú programban készült el. A támogatás lehetőséget nyújt a program üzembe helyezésére és tesztképzés formájában történő kipróbálására is.
  • Az e-learning elemek a kompetencia alapú gyakorlati oktatási program támogatását szolgálják, lehetőséget biztosítva a tanulási egységek otthoni elsajátítására, konzultációkra, feladatok közös megoldására.

 Letölthető dokumentumok

Frissítés dátuma: 2020.11.26.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.