Alkalmazott szociális gerontológia

Szakfelelős:

Információ
Tanulmányi Osztály:

 • Havasiné Kósa Tünde, tanulmányi ügyintéző

  • E-mail: 

Intézeti kapcsolattartó:

 •    Dr. Patyán László, főiskolai docens

  •  E-mail:
 •     Kósa Szilvia, tanszéki ügyintéző
  • E-mail:

A képzés fontosabb adatai

 • A képzés formája: levelező (részidős) képzés 2 szemeszter 2x30 kredit,
 • havonta egy hét konzultációs elfoglaltság
 • A képzés költsége: költségtérítéses, 70.000 HUF/félév
 • A képzési terület: társadalomtudomány
 • képzési ág: társadalomtudományi

 A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele az alábbi képzési területek valamelyikén szerzett oklevél:

 • Társadalomtudományi képzési területen szerzett főiskolai végzettség és szakképzettség (általános szociális munkás, szociális szervező, szociálpedagógus).   
 • A lineáris többciklusú képzési rendszerben szerzett szociális munka BA, szociálpedagógia BA szakképzettség.
 • Orvos – és egészségtudományi képzési területen szerzett főiskolai, vagy BSc végzettség: diplomás ápoló, védőnő, gyógytornász, ápoló BSc, védőnő BSc, gyógytornász BSc.
 • Hitéleti képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettség.
 • Pedagógusképzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettség.

A felvétel feltétele továbbá egy év idősekkel kapcsolatos szociális, vagy egészségügyi ellátásában szerzett igazolt szakmai gyakorlat, illetve saját élményű tapasztalat

A képzés célja

az öregedéstudomány legújabb elméleti, kutatási eredményeinek és gyakorlati módszertanának interdiszciplináris szemléletű oktatása olyan szakemberek számára, akik munkájuk során időskorúakkal foglalkoznak.
 

A szociálgerontológus képes lesz

 • Az időskorú komplex állapot és szükségletfelmérésének elvégzésére
 • A gondozási szükségletek felmérésére alkalmazott szakmai technikák alkalmazására
 • Az idős embert körülvevő természetes és mesterséges támogatórendszer felmérésére és elemzésére
 • TEAM munka keretében együttműködni az intézményen belül és intézményközi kapcsolatrendszerben az időskorú szükségleteinek elemzésében, valamint a megfelelő szolgáltatások elérésében
 • Önállóan elvégezni az igénybevételi eljárás eredményeként jelentkező szakmai feladatokat, valamint használni az ágazati szabályok által előírt dokumentációt
 • Részt venni a gondozási, és ápolási tervek elkészítésében, folyamatkövetésében és értékelésében
 • Az időskorú mentális státusát elemző tesztek és vizsgálati módszerek elkészítésére és elemzésére
 • Egyénre szabott szociális foglalkoztatási tervek és programok, mentálhigiénés és közösségfejlesztő programok fejlesztésére
 • Elősegíteni az időskorúak érdekvédelmét, valamint érdekképviseletét, valamint ellátotti jogainak védelmét
 • Észlelni az időskori kríziseket valamint megfelelő beavatkozást kezdeményezni
 • Egyéni probléma feltáró és problémamegoldó konzultációt folytatni az idős ügyfelével, valamint annak családjával
 • Részt venni ellátás fejlesztési és szervezési célú programokban, valamint alkalmazott gerontológiai kutatásokban
 • Együttműködni az egészségügyi és szociális ellátás területén működő társintézményekkel
 • A kliens meghatalmazása esetén hivatalos ügyeinek intézésére
 • Tájékoztatást adni az egészségügyi, nyugdíjbiztosítási és szociális ellátások igénylésének feltételeiről.

A képzés során megszerezhető ismeretek és kompetenciák
A szociálgerontológus ismeri:

 • A geriátria, gerontológia alapvető fogalmait, az öregedéstudomány elméleteit, szemléletmódját, valamint legújabb tudományos eredményeit   
 • Az öregedés hatásait az egyénre, illetve annak családra, közösségre, társadalomra vonatkozó összefüggéseit
 • Az időskorban legjellemzőbben előforduló megbetegedéseket, az öregedés következményeként kialakuló kórképeket, az állapotváltozás jellemzőit
 • Az öregedés, illetve az időskor szociális összetevőit, a tényezők egymásra hatásának jellemzőit
 • A speciális szociális helyzetben élők öregedésének jellemzőit, az ellátás specialitásait
 • Az időspolitika európai és hazai stratégiáit, prioritásait, ezek hatását az ellátórendszerre, valamint az időskorú népességre
 • Az időskorúak biztonságát segítő biztosítási rendszereket, valamint a jövedelem - helyettesítő rendszereket
 • A szociális és egészségügyi ellátórendszer időskorúak számára nyújtott szolgáltatásait, valamint ezek fejlődési tendenciáit
 • A szociális munka időskorúak körében alkalmazott módszereit, eljárásait
 • A szociális szükségletfelmérés módszereit, a szükségletekre alapozott ellátások megszervezésének módszereit, eljárásait
 • Az időskorúak körében szervezhető művészet- és szocioterápiás foglalkoztatás formáit
 • A szakmai munka során használatos dokumentációkat, adminisztratív eljárásokat
 • A Szociális munka etikai kódexét és annak értelmezési kereteit az idősellátás viszonyrendszerében.

Az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban

A szakképzettséget a végzett hallgatók az időskorúak személyes szociális szolgáltatásai biztosítása céljából létrehozott intézményrendszerben alkalmazhatják elsősorban. A jogszabály által meghatározott fő munkakörök: szociális munkás; szociális, mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás szervező, szervező gondozó. A fő tevékenységi területek: szolgáltatástervezés, közösségi programok tervezése, foglalkoztatás, fejlesztő munka, mentálhigiénés munka, előgondozás, szükséglet felmérés, krízis intervenció, egyéni támogatás, egyéni esetkezelés, rehabilitáció.
A képzés során elsajátítható ismeretek hatékonyan hasznosíthatók a szociális alapszolgáltatások, valamint az egészségügyi alap és szakellátások területén, ahol a napi tevékenység során időskorúak segítését, gondozását, ápolását kell végezni. A szakképzettséget eredményesen használhatja az a szakember is, aki közösségfejlesztéssel, idősek érdekvédelmi szervezeteinek támogatásával, valamint időskorút gondozó családtagok oktatásával, segítésével foglalkozik. A szakképzettséget szerzett szakember hatékonyan tudja segíteni a helyi ellátás és szolgáltatásfejlesztő munkát.
 
A képzés formája: levelező (részidős) képzés – 2 szemeszter
A képzés összes óraszáma: 810 óra. Az összes óraszámon belüli kontakt órák (tanórák) száma: 300 óra, szakmai gyakorlat óraszáma: 210 óra, melyből 80 óra intézmény által szervezett gyakorlat, 130 önálló gyakorlati feladatok teljesítése.

A képzés költsége
A képzés költségtérítéses, a félévi költségtérítési díj: 70.000Ft keditarányosan.
 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

 • Öregedéstudománnyal kapcsolatos ismeretek: 8 kredit   
 • Az időkorúak egészségügyi és szociális jellemzőivel kapcsolatos ismeretek: 10 krdeit
 • Időspolitikával kapcsolatos európai és hazai stratégiák ismeretei, biztosítási és biztonsági rendszerek: 6 kredit
 • Az időskorúakkal kapcsolatos szociális munka ismeretek, etikai elvek, módszerek, eljárások: 14 kredit
 • Ismeretek elmélyítését és a készségek fejlesztését, gyakorlását segítő kurzusok, gyakorlatok: 8 kredit
 • Minőségbiztosítás, fejlesztés, alkalmazott kutatás ismeretei: 4 kredit
 • Ismeretek integrációját szolgáló modul (szakdolgozat): 10 kredit.
 • Az abszolutórium teljesítéséhez szükséges összkreditérték: 60 kredit.

A képzésben résztvevő szakemberek/oktatók

A gyakorlati képzés helyszínei

Lehetőséget biztosítunk a továbbképzésen résztvevők számára a gyakorlat teljesítésére a lakóhelyükhöz közel eső intézményekben, amennyiben a kapcsolatfelvételt követően együttműködési megállapodást tudunk kötni az intézménnyel.

Gyakran Ismételt Kérdések

Letölthető dokumentumok

 

Frissítés dátuma: 2020.11.26.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.