Ösztöndíj pályázatok

Projekt azonosítója és címe: EFOP-3.4.3-16-2016-00021 „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében”

Felhívás

Tanulástámogató, lemorzsolódást csökkentő ösztöndíj kiegészítésre
2017/18 tavaszi félév

Az ösztöndíj kiegészítés célja: a hátrányos helyzetű és/vagy lemorzsolódással fenyegetett hallgatók pénzbeli támogatása, ami elősegíti a tanórákon való részvételüket, a jegyzetek, tankönyvek beszerzését, a vizsgákra való hatékony felkészülésüket, ezáltal a felsőoktatásban való bennmaradásukat.

A pályázók köre
Azok az aktív hallgatói státusszal rendelkező teljes (nappali) vagy részidejű (levelező) képzésben részt vevő állami ösztöndíjas vagy önköltséges/költségtérítéses alap vagy mesterképzésben tanuló hallgatók pályázhatnak az ösztöndíj kiegészítésre, akik a következő feltételek közül legalább egy feltételnek megfelelnek:
-  hátrányos helyzetűek (meghatározása a DE Térítési és juttatási szabályzatában található) és a 2., 3., 4. és 5. bekezdésben foglalt pontok közül bármelyiknek megfelelnek,
-  az utolsó két aktív félévben a két félév átlagában nem szereztek 18 kreditet,
-  a súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két lezárt félévben nem érte el a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendeletben rögzített súlyozott tanulmányi átlagot,
-  legalább egy kötelező vagy kötelezően választható tárgyból legalább háromszor elégtelen érdemjegyet szereztek és még nem teljesítették az adott tárgyat, 
-  legalább egy kötelező vagy kötelezően választható tárgyat kétszeri felvétel után sem teljesítettek.

 

Automatikusan kerülnek be a programba azok a pályázó hallgatók, akik részt vettek a kar által szervezett közép/emelt szintű érettségi felkészítő tanfolyamon és jelenleg a kar aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói. 

Automatikusan kerülhetnek be a programba – a fenti feltételeknek megfelelő hallgatók után szabadon maradó helyekre - azok a mesterszakos hallgatók, akik a karon szereztek alapképzésben oklevelet és olyan szempontból minősülnek hátrányos helyzetűnek, ami nem szerepel a DE Térítési és juttatási szabályzatában (pl. hátrányos helyzetű településen laknak, nagycsaládosok).

Pályázati feltételek
Az ösztöndíj kiegészítést félévente 60 hallgató nyerheti el, a pályázatok rangsorolása a fenti szempontok figyelembevételével történik (hátrányos helyzet, az utolsó két félév súlyozott tanulmányi átlaga, felvett, de nem teljesített tárgyak száma, illetve diákmunkában való részvétel). A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a mentorprogramban való részvétel az előző félévben.

Az ösztöndíj kiegészítés egy félévre nyerhető el.

Az ösztöndíj kiegészítést elnyerő hallgató vállalja, hogy bekapcsolódik a mentorrendszerbe és együttműködik a számára kijelölt mentorral.

Az ösztöndíj kiegészítésre nem jogosult a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat elnyert hallgató.
Az ösztöndíj kiegészítésre nem jogosult az a hallgató, aki azért nem szerzett az utolsó két aktív félév átlagában 18 kreditet, mert az előző félévekben már megszerezte az abszolutórium kiadásához szükséges kreditmennyiséget.

Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj kiegészítés összege félévente (5 hónap) 3000 Ft/hó. Az ösztöndíj kiegészítést az elnyert hallgatók a szerződéskötés után a szorgalmi időszak végén egy összegben kapják meg 
(15. 000 Ft). 

A pályázatok benyújtása
Pályázni a mellékelt pályázati űrlap kitöltésével és az elbíráláshoz szükséges dokumentumok csatolásával lehet. A pályázatokat a Tanulmányi és Adminisztrációs Irodán (TADI) kell leadni.

A pályázatok elbírálása
A rangsorolt pályázatokról egy 4 tagú bizottság dönt, melynek elnöke az oktatási dékánhelyettes, tagjai az intézetigazgatók és a kari HÖK elnöke.

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. január 25.
 

Frissítés dátuma: 2018.01.12.