Közösségi animátor

  • Szakfelelős:

    • Dr. Fábián Gergely tanszékvezető főiskolai tanár, általános és fejlesztési dékánhelyettes
  • Intézeti kapcsolattartó
    • Dr. Huszti Éva főiskolai docens
    • Tel:+36 42 404 411
    • E-mail:
    • Kósa Szilvia intézetii ügyintéző
    • Tel: +36 30 279 5697
    • E-mail:
  • szaki tájékoztató: új link!

A képzés fontosabb adatai:

  • A képzés formája: levelező (részidős) képzés 2 szemeszter 2x30 kredit, havonta egy hét konzultációs elfoglaltság
  • A képzés költsége: költségtérítéses, 1500 HUF/kredit: 2x90.000 HUF
  • A képzési terület: társadalomtudományi terület
  • képzési ág: társadalomtudomány

 A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele

közösségi animátor szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik.
A közösségi animátor szakirányú továbbképzésbe bármely képzési területen alapképzésben fokozatot és szakképzettséget szerzettek felvehetők.

A képzés célja

A képzés azon humán szakembereknek nyújt ismereteket, akik a közösség hálózatainak aktivizálásával olyan helyi folyamatokat tudnak elindítani, melyek javítják a helyi közösség élet és működőképességét, erősítik a közösségi szolidaritást, javítják a közösség gazdasági funkcióját.

A közösségi animátor feladatai

A közösségi animátor az a települése jövőjéért, az ott élő emberek segítéséért elkötelezett ember, aki a település életében felmerülő problémákra közösségi megoldásokat keres, settlement típusú intézményben komplex megközelítésű, közösségi alapú szolgáltatásokat szervez és működtet. Közreműködik abban, hogy a település és annak szűkebb közösségei felismerjék saját erőforrásaikat s szükség esetén kiegészítsék azokat más külső forrásokkal. Ennek érdekében kezdeményez és részt vesz a lokális folyamatokban, információt keres és nyújt, kapcsolatokat szervez, bátorít, hazai és külföldi példákat mutat be, aktivizálja a település lakosságát, közösségeit. Segíti a közösség önszervező helyi (szomszédsági, települési, kistérségi, regionális) cselekvés kialakulását, a demokratikus részvétel fontosságának és lehetőségeinek felismerését a helyi társadalom szervezett szereplői és a lakosság körében. Keresi az együttműködés lehetőségeit a lakosság, az intézmények, a civil szervezetek között. Hozzásegíti a kirekesztett, marginalizált alacsony érdekérvényesítő társadalmi csoportokat ahhoz, hogy érdekeiket felismerjék, megfogalmazzák és konfrontálják az érdekeik érvényesítését gátló társadalmi intézményekkel, csoportokkal. Elősegíti a felsőoktatási intézmények oktatóinak és hallgatóinak bekapcsolódását a settlement típusú intézmények munkájába. A közösségi megoldásokra felkészíti a helyi szereplőket, vagy közösségi képzéseket szervez számukra. Elősegíti a problémák és azok megoldásának nyilvánosságát a településen, illetve az érintettség tágabb körében, kistérségben, régióban.

A képzés során megszerezhető ismeretek és kompetenciák
Megszerezhető ismeretek, tudáselemek:
A közösségi animátor ismerje

  • A közösségek életét meghatározó makro, mezo és miko szintű társadalmi és gazdasági folyamatokat, legyen képes mindezeket összefüggésbe hozni a közösségek helyzetével.   
  • A settlement munka történetét, értékeit, a munkához kapcsolódó fogalmakat, ezek értelmezési kereteit.
  • A segítő munka végzésének gyakorlati módszereit a settlementben.
  • Legyen képes felismerni és értelmezni közösség működésének jellemzőit, a helyi közösség dinamikáját.
  • Ismerje a helyi szükségletek és erőforrások felmérésének közösségi módszereit, a közösségi részvételen alapuló szolgáltatásszervezési módszereket.
  • A közösségi munka akciótechnikáit, a szervezés módszereit.
  • A közösség bevonását, aktivizálását segítő módszereket.
  • A helyi nyilvánosság segítését szolgáló technikákat.
  • A csoportokkal történő munkavégzés, csoportanimálás technikáit.
  • Az önkéntes szervezés, önkéntesekkel való munka módszereit.
  • A közösség gazdasági teljesítőképességét, a közösségi gazdálkodást segítő módszereket. A szociális szövetkezetek szervezésének, közösségi szintű kialakításának módszereit.
  • A segítő munka hátrányos helyzetű térségekben alkalmazható módszereit.

​Elsajátítandó kompetenciák
A közösségi animátor legyen képes

  • a település, térség életében felmerülő problémákra közösségi megoldások keresésére,   
  • munkát végezni settlement típusú intézményben
  • szolgáltatásszervezés szemléletének és módszereinek alkalmazására
  • képessé válik annak segítésére, hogy a település és annak szűkebb közösségei felismerjék saját erőforrásaikat, és szükség esetén kiegészítsék ezeket külső forrásokkal
  • aktivizálni a település lakosságát, közösségeit
  • együttműködést szervezni a település lakói, intézményei és civil szervezetei között
  • segíteni a közösségi gazdaságfejlesztés, közösségi vállalkozás és szociális gazdaság helyi szerveződését
  • elősegíteni a közösségi, települési helyi nyilvánosság szerveződését.

 Az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban

A szakképzettséget a végzett hallgatók mindazon területeken eredményesen használhatják, ahol a helyi közösség gazdasági, jóléti, szabadidős, kulturális funkciójának erősítéséhez a helyi közösség erőforrásainak bevonása is szükséges, illetve elengedhetetlen. A settlement szemléletű közösségi munka eredményeként ezek a területek a közösségi házak, közművelődési intézmények, szociális szolgáltatások, kistérségi szolgáltatások, oktatási intézmények, civil szerveződések, egyházi szervezetek és azok szolgáltatásai, közösségi központok. A szakképzettséget megszerzett szakember egyaránt eredményesen tudja a tudását alkalmazni a városok lakókörzeteiben, lakótelepein, vagy marginalizált, szegények lakta részein, mint a kistelepüléseken, ahol a jóléti szolgáltatások hozzáférhetősége korlátozott.
 

A képzés formája

  • levelező (részidős) képzés – 2 szemeszter

Az összes óraszámon belüli kontakt órák (tanórák) száma: 160 óra, ebből

  • gyakorlati órák száma: 72 óra intézményen kívüli szervezett gyakorlat;   
  • készségfejlesztő gyakorlatok óraszáma: 32 óra;
  • előadás: 56 óra.

Kontakt órán kívüli terhelés óraszáma

  •    távoktatási program szerinti felkészülés óraszáma: 186 óra. 
  •     önálló gyakorlati feladatok teljesítése: 40 óra

 A képzés költsége

  • A képzés költségtérítéses. A kreditarányos képzési költség 1500 Ft/kredit, félévi költségtérítési díj: 90.000Ft/30 kredit.

 A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

Ismeretkörök Kredit érték
Társadalmi és gazdasági folyamatok hatása a foglalkoztatásra 5
Settlementi ismeretek, közösségi munka a settlemenben 10
Közösségi munka módszerek (bevonás, csoportanimálási aktivista módszerek 15
Közösségi vállalkozással, közösségi szövetkezéssel, forrásteremtéssel kapcsolatos ismeretek 10
Szükségletfelmérés és szolgáltatástervezés, helyi szerveződések közösségi módszerei 5
Önkéntes szervezés helyi nyilvánosságszervezés módszerei 5
Ismeretek integrációját szolgáló modul (szakdolgozat) 10
Összesen 60

 Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit.

Az oktatás módszerei

  • Előadások.
  • A tantermi előadások a tématerületek elméleti hátterének megalapozását szolgálják.
  • E-learning módszerek alkalmazása tutori vezetés mellett.
  • A képzés előkészítő szakaszában pályázati program keretében kidolgozásra került e-learning oktatási rendszer a MOODLE nyílt forráskódú programban készült el. A támogatás lehetőséget nyújt a program üzembe helyezésére és tesztképzés formájában történő kipróbálására is.
  • Az e-learning elemek a kompetencia alapú gyakorlati oktatási program támogatását szolgálják, lehetőséget biztosítva a tanulási egységek otthoni elsajátítására, konzultációkra, feladatok közös megoldására.
  • Gyakorlat (intézményen kívüli gyakorlatok, laborgyakorlatok)
  • Az intézményen kívüli gyakorlatok célja az ismeretek, készségek gyakorlati szituációban való kipróbálása, fejlesztése.
  • ül sor.Készségfejlesztés, tudás integrálását segítő módszerek (tapasztalatok csoportmunka módszerrel való feldolgozása). A tapasztalatok feldolgozására a settlement gyakorlatok keretében ker

A képzésben résztvevő szakemberek

  • Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
  • Szociális és Társadalomtudományi Intézet
  • Szakfelelős oktató: Dr. Fábián Gergely tanszékvezető főiskolai tanár, általános és fejlesztési dékánhelyettes

 A „Közösségi animátor” szakirányú továbbképzésben résztvevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről

  • Dr. Huszti Éva főiskolai docens   
  • Patyán László főiskolai docens
  • Dr. Kovács János mestertanár

 A „Közösségi animátor” szakirányú továbbképzésben résztvevő külső oktatók

  • Giczey Péter közösségfejlesztő   
  • Varga Matild közösségfejlesztő
  • Pető Ibolya közösségfejlesztő

 A gyakorlati képzés
A közösségi animátor szakirányú továbbképzési szakon szervezett gyakorlatok jellemzően az elméleti kurzusok során elsajátított tudásanyaghoz kapcsolódnak, az ott megszerzett ismereteket, az ahhoz kapcsolódó kompetenciákat gyakorolhatják, mélyíthetik el a hallgatók a terepmunka során.
A gyakorlatot a képzéshez illeszkedően a képző intézmény szervezi.

Letölthető dokumentumok

Frissítés dátuma: 2017.11.05.