GYIK

Ha jól tanulok, milyen juttatásban részesülhetek?
- Tanulmányi ösztöndíj (előző félévi ösztöndíjátlag alapján kerül megállapításra),
- Kiemelt tanulmányi ösztöndíj (pályázat alapján, kiemelkedő szakmai, tudományos munkáért adható támogatás),
- Köztársasági ösztöndíj (a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményért járó ösztöndíj).
 
Mennyi a tanulmányi ösztöndíj összege?
Aki a szabályzat szerint ösztöndíjra jogosult, azok az alábbi összegeket kaphatják:
28 000 Ft/hó
20 000 Ft/hó
14 000 Ft/hó
10 000 Ft/hó
 
Milyen szociális alapon nyújtott támogatást kaphatok?
- Rendszeres, vagy egyszeri szociális ösztöndíj, melyek kérelem alapján adható juttatások.
- Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülhetnek a fogyatékossággal élő, halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, nagycsaládos, családfenntartó, árva, félárva hallgatók,
- Egyszeri szociális ösztöndíj házasságkötés, saját gyermek születése, szülő elhunyta, vagy más rendkívüli méltányosságot érdemlő esetekben – pályázat alapján – adható támogatás.
- „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj, melyet a települési önkormányzatok ítélnek meg a településükön állandó lakóhellyel rendelkező, rászoruló hallgatók számára és az állam a megítélt támogatás összegét – max. havi 5.000,- Ft összegig – megduplázza.
 
Mennyi a rendszeres szociális ösztöndíj összege?
A 2014-2015-ös tanévben 7000-23800,-Ft/hó, a szabályzatban meghatározott pontrendszer alapján.
 
Mennyi az egyszeri szociális ösztöndíj összege?
Egyszeri szociális ösztöndíjat a hallgató az alábbi esetekben kaphat:
- ha a hallgató az igénylést megelőző fél évben házasságot kötött,
- ha a hallgatónak az igénylést megelőző fél évben gyermeke született,
- ha a hallgató eltartója, eltartott testvére az igénylést megelőző fél évben elhalálozott,
50 000,-Ft,
- egyéb, a hallgató szociális helyzetének váratlan romlásával járó, különös méltányosságot igénylő, rendkívül indokolt esetben alacsonyabb összeg is adható.
 
Kik jogosultak tanulmányi ösztöndíjra?
A felvétel utáni első félévben nincs tanulmányi ösztöndíj, a második félévtől az azonos szakos hallgatók közül legfeljebb a hallgatók 35 %-a kaphat, ha a megelőző félévben legalább 20 kreditnyi tantárgyat teljesített.
 
Kik jogosultak szociális ösztöndíjra?
Azok, akik a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott pontrendszer alapján a szociális ösztöndíj megítélésekor figyelembe veszik a hallgatóval együttlakók számát és jövedelmi helyzetét, a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét, a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapotát a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számára, az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.
 
Ha külföldön szeretnék egy szemesztert tanulni vagy gyakorlatot tölteni van-e erre lehetőségem?
Igen van. Az ERASMUS program keretében egy szemesztert vagy legalább 3 hónapos gyakorlatot lehet külföldön tölteni azokban az intézményekben, amelyekkel a karnak szerződése van. A Campus Hungary program rövidebb tanulmányutakat és konferenciákon való részvételt is támogat. 
 
Kapok-e ösztöndíjat, ha külföldre megyek tanulni?
Az Erasmus program keretében a hallgatók a külföldön tartózkodás idejére ösztöndíjat kapnak, melynek összege kb. 300 Euro/hó. A Campus Hungary program keretében is ösztöndíjat kapnak a hallgatók, melynek összege függ a kint tartózkodás idejétől és a célországtól.
 
Támogatják a kiemelkedő teljesítményeket?
Igen, az alábbi ösztöndíjakkal:
- Kiemelt művészeti ösztöndíj (ugyancsak a rektor által kiírt pályázat alapján a kiemelkedő művészeti teljesítményt nyújtó hallgatók által elnyerhető támogatás),
- Tehetséggondozási ösztöndíj (a kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenységet nyújtó hallgatók kerülhetnek a programba, a programtanács döntése alapján ösztöndíjban is részesülnek),
- Kiemelt sport ösztöndíj (a rektor által kiírt pályázat alapján, a nemzetközi, országos és regionális szinten kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó hallgatóknak adható ösztöndíj),
 
Van-e kollégium, mennyi a térítési díj?
Az Egészségügyi Kar saját, 288 férőhelyes kollégiummal is rendelkezik, ahol 3-4 ágyas szobákban nyerhetnek elhelyezést hallgatóink. A térítési díj 2014-ben 12.000,- Ft/hó, a szobák internet-kapcsolattal is rendelkeznek. A nyíregyházi kollégium címe: Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 58-60. (ahonnan busszal és gyalog is kb. 20-25 perc a főiskola). A főiskola területén – elsősorban a levelezős hallgatók számára – a „Diákszálló”-n tudunk elhelyezést biztosítani. (http://www.de-efk.hu/diakszallo)
 
Hol ebédelhetek?
A főiskola területén étterem és pizzázó is működik. Az étterem naponta változatos meleg étellel várja a hallgatókat, dolgozókat egyaránt.
 
Lelki tanácsadásra van szükségem…
A kar igyekszik támogatást nyújtani hallgatóinak az életvezetési, konfliktuskezelési, tanulási nehézségi, önértékelési, kapcsolatteremtési és a mindennapi életben jelentkező problémák megoldásához. E célt szolgálja a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ (http://www.lelkiero.unideb.hu/), ahol tapasztalt szakemberek várják tanácsaikkal, szolgáltatásokkal és színes programokkal is az érdeklődőket. 2014 októberétől kezdte meg működését a Diáktanácsadó és Karrier Iroda, ahová bátran fordulhatnak hallgatóink tanácsért, kérhetnek segítséget tanulmányaikkal, lehetőségeikkel kapcsolatban.
 
Kell-e felvételi vizsgát tenni?
Az alapszakokra jelentkezőknek nincs felvételi vizsga, a mesterképzésre jelentkezők szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt.
 
Mikor vannak a levelező tagozatosok konzultációi?
Alapképzésben a konzultációkra - szaktól függően - általában havonta egy alkalommal, hétfőtől péntekig vagy szerdától szombatig kerül sor.
 
Milyen ponthatárok voltak az elmúlt évben?
 
Kell-e emelt szintű érettségi vizsgát tenni?
Az Egészségügyi Kar képzései közül a szociális munka alapképzésre kell az érettségi követelmények között felsorolt tantárgyak közül, egy tantárgyból emelt szintű érettségit tenni.
 
2005 előtt érettségiztem, milyen szabályok vonatkoznak rám?
Akik a kétszintű érettségi bevezetése előtt fejezték be középiskolai tanulmányaikat, azaz 2005 előtt szereztek érettségi bizonyítványt, nem kell feltétlenül újra érettségizniük. Korábbi eredményeik nem évülnek el, időkorlát nélkül felhasználhatják továbbtanulásuk során a felvételi eljárásban. A 2005 előtt szerzett érettségi eredmények automatikusan (tehát külön elismertetés nélkül) középszintű érettséginek minősülnek és az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítményeknek feleltethetők meg:
a) jeles (5) középszint, 100%,
b) jó (4) középszint, 79%,
c) közepes (3) középszint, 59%,
d) elégséges (2) középszint, 39%.
 
Mesterképzésre jelentkezem, milyen tantárgyból kell felvételit tennem?
A mesterképzésre jelentkezők nem tantárgyból felvételiznek, hanem szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt. A felvételi elbeszélgetésre történő felkészüléshez megadott szakirodalom:
Ápolás mesterképzési szak
Barbara Fuszard: Innovatív tanítási módszerek az ápolásban. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 1997.
Dr. Boncz Imre – Dr. Buda József: Kutatásmódszertan és egészségügyi statisztikai alapismeretek. PTE, 1999.
Bessie L. Marquis, Carol J. Huston: Vezetői szerepek és menedzsment az ápolásban – elmélet és alkalmazás. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 1999. 
Egészségügyi szociális munka mesterképzési szak
Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 2000.
Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához (szerk. Somorjai Ildikó). Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 2001.
Szociális munka és szociális gazdaság mesterképzési szak
Szalai Júlia: Nincs két ország...? Társadalmi küzdelmek az állami (túl)elosztásért a rendszerváltás utáni Magyarországon - Osiris kiadó Bp. (2007)
Krémer Balázs: Ápolás-gondozás - kit, miért, hol, hogyan és egyáltalán...
www.allamreform.hu/letoltheto/szocialis_ugyek/hazai
Darvas Ágnes - Győri Péter - Kőnig Éva - Mózer Péter - Tóth Zoltán: Szükség van a változásra. Pénzbeli ellátások rendszere www.allamreform.hu/letoltheto/szocialis_ugyek/hazai
 
Mi az a felsőoktatási szakképzés?
A felsőoktatás rendszerébe illeszkedő rövid, 2 éves, gyakorlatorientált, ugyanakkor elméleti tudást is nyújtó oktatási forma. A képzés állami ösztöndíjjal is elvégezhető.
 
Kell-e emelt szintű érettségi a felsőoktatási szakképzésre?
Nem, a képzésre középszintű érettségivel bárki jelentkezhet.
 
Ha elvégzem a felsőoktatási szakképzést jelentkezhetem-e alapképzésre?
A Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szociális munkás asszisztensként végzett hallgatók a felsőoktatásban szociális munka, szociálpedagógia alapszakon, felsőfokú ifjúságsegítő asszisztensként végzett hallgatók óvodapedagógus, tanító, andragógia, pedagógia alapszakon tanulhatnak tovább.
 
Ha alapképzésen tanulok tovább beszámítják-e a felsőoktatási szakképzésben szerzett krediteket és mennyit?
Igen, a felsőoktatási szakképzésben végzett hallgatók továbbtanulás esetén a megszerzett a kreditek 75%-át (90 kredit) elismert kreditként (tudásként) hozzák magukkal a felsőoktatás alapképzési szakjaira (BA képzés).
 
Önköltséges képzésre vettek fel. Átkerülhetek-e állami ösztöndíjas helyre?
Igen, évente, a tanulmányi eredmény alapján készült rangsort figyelembe véve, a megüresedett állami ösztöndíjas helyekre a legjobb eredmény elérőket soroljuk át.
 
Tanulhatok-e egyszerre két szakon?
Igen. A rendelkezésre álló támogatott félévek száma 12. Mindkét képzésre sikeres felvételi eljárás alapján kell bejutni (a két képzésre legalább egy év eltéréssel nyer felvételt). Azokban a félévekben, amikor mindkét képzésen aktív jogviszonya van, a támogatott félévek száma kettővel csökken.