Főiskolai tanár

Érvényesség eddig: 
hétfő, február 19, 2018
Munkakör: 
főiskolai tanár
Hirdető egység neve: 
Egészségügyi Kar Egészségtudományi Intézet Egészségügyi Informatikai nem önálló Tanszék
Beosztás: 
főiskolai tanár

Debreceni Egyetem Rektora
                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
az Egészségügyi Kar Egészségtudományi Intézet 
Egészségügyi Informatikai nem önálló Tanszékre 

főiskolai tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Általános feladatok: a hallgatók, tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetése. Idegen nyelvű előadások tartása. Speciális feladatok: részvétel az Egészségügyi Informatikai nem önálló Tanszék által gondozott tantárgyak oktatásában, tantárgyfelelősi feladatok ellátása, önálló kutatás tervezése, szervezése, oktatási és tudományos kapcsolatok szervezése, folyamatos tananyagfejlesztő tevékenység, curriculum fejlesztés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
• Egyetem,
• doktori fokozat
• egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
• szakterületének magas szintű, nemzetközi ismerete, új eredmények létrehozására és bemutatására való képesség
• oktató, tudományos vagy szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a tanársegédek, a doktori képzésben részt vevők tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére, az utánpótlás nevelésére
• folyamatos publikálás, jegyzet-, szakkönyv írása
• önálló kutatás tervezése, szervezése
• oktatási és tudományos kapcsolatok szervezése
• folyamatos tananyagfejlesztő tevékenység, új tantárgyak kialakításának és bevezetésének képessége
• szakértői, lektori tevékenység
• képesség a képzést meghatározó szakmai feladatok magas színvonalú ellátására (curriculum fejlesztés, nemzetközi szakmai projektvezetés, szakalapítások)
• hazai és nemzetközi szakmai körökben való ismertség és elismertség
• képesség idegen nyelven is előadás tartására, szakmai vitára
• a PhD megszerzése óta szakterületén folyamatosan végzett hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban megjelent közleményekkel alátámasztott tudományos tevékenység, önálló tudományos támogatás
• alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására
• legalább 10 éves felsőoktatási oktatói tapasztalat
• habilitált oktató esetén az oktatói tapasztalat időtartamára vonatkozó feltétel teljesítése nem szükséges
• hazai és nemzetközi szakmai tudományos kapcsolattal való rendelkezés
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• informatikai tudományok területén szerzett diploma, tudományos minősítés
• felsőoktatás területén szerzett vezetői tapasztalat
• képesség akkreditációs anyagok, szakindítási folyamatok önálló koordinálására
• tapasztalat statisztikák, elemzések készítésében

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz (dátummal, aláírással ellátott)
• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegen nyelv tudását, szakmai tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét
• végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációs oklevelet (amennyiben rendelkezik vele), idegen nyelv tudását igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök főigazgató végezheti)
• fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke
• külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul
• minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 19.
 

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.: 400. Rektori Hivatal). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/84/2018., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.unideb.hu - 2018. január 19.
https://kozigallas.gov.hu - 2018. január 19.
www.foh.unideb.hu - 2018. január 19